Universitat Politècnica de Catalunya

Notas de Prensa

| Compartir |

Les comunitats jardí a Catalunya

Una experiència urbana retrobada

14/12/2009

Les comunitats jardí a Catalunya

Les comunitats jardí són intervencions urbanes que, a partir de la disposició de tipologies edificatòries basades en el jardí privat i amb una utilització estratègica dels espais lliures i dels equipaments, cerquen la idea de comunitat en el si de l’operació. L’estudi que aquest llibre presenta s’emplaça en el territori català i abasta des de final del segle xix fins al 1960, moment en què l’accés al vehicle privat per part de la societat implica un canvi substancial respecte d’aquesta idea de comunitat i, per tant, d’aquest model projectual.

 

Les comunitats jardí mostren una gran versatilitat per tal d’adaptar-se a distints contextos socioculturals, sense perdre els trets identificatius principals, un fet que es tradueix en un ampli ventall de resultats projectuals. L’estudi d’aquest escenari permet establir un quadre taxonòmic amb quatre models principals –la producció, l’habitatge burgès, l’habitatge social i el turisme–, que s’ajusten a períodes temporals específics, amb contextos socioculturals concrets.

Aquest treball permet identificar els trets generals de les comunitats jardí. En aquest sentit, s’incideix acuradament sobre la composició urbana de les intervencions, sobre la seva disposició edificatòria, els seus mecanismes d’agregació, la seva jerarquia viària o els seus espais oberts. També es posa en relleu la seva aportació patrimonial.

Així mateix, la lectura de la localització de les comunitats jardí respecte dels nuclis urbans preexistents permet abordar la seva faceta més teòrica, entenent aquests assentaments com a peces urbanes significatives i, al mateix temps, com a elements clau en la construcció de les nostres ciutats.