Documents d'Anàlisi Geogràfica

Diciembre, 22, 2010

Documents d

coberta

La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.

La revista abarca temas muy diversos. En ella tienen cabida estudios de análisis y de planificación del territorio, trabajos sobre población y sobre actividades sociales y económicas, sobre medio físico y recursos naturales, y aportaciones sobre epistemología y metodología en geografía. Predominan los estudios sobre Cataluña, pero se aceptan también sobre otros territorios. Los números no suelen ser de carácter monográfico. Se presentan en una sección de artículos de fondo y en otra de notas y documentación.

__________________________

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)