Guia de la sortida de treball de camp a una conca experimental

Enero, 23, 2012

Aquesta guia forma part d'altres treballs didàctics realitzats pel nostre grup docent al voltant de la temàtica del treball de camp, mostreig, anàlisi i tractament de dades per poder dur a terme estudis mediambientals centrats en la hidrologia i l'edafologia des d'una perspectiva geogràfica. Els alumnes hi trobaran explicats els processos que formen part del cicle hidrològic en una conca hidrogràfica, així com els mètodes per mesurar-los, analitzar-los i, posteriorment, tractar-los. També s'hi detalla com la majoria d'estudis hidrològics i d'erosió es realitzen en les anomenades conques experimentals o conques representatives, en què el sistema és tancat i on es poden analitzar, amb els instruments adients, les entrades i sortides tant d'aigua com de sediments dissolts o en suspensió. Per entendre millor els processos, així com per familiaritzar-se amb el vocabulari específic, les unitats de mesura i els rangs esperats de cadascun dels fenòmens estudiats, la Guia de sortida de treball de camp complementa la part teòrica amb un seguit de pràctiques.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)