Laboratori I. Operacions bàsiques de laboratori: química : manual de laboratori

Abril, 04, 2011

Aquest manual presenta la col-lecció de pràctiques de química que han de realitzar els alumnes que cursen l'assignatura Laboratori I del 2n semestre del Grau de Bioquímica que s'imparteix a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. El text, estructurat en blocs que es corresponen amb les sessions de laboratori que es duen a terme, contempla sis sessions, els continguts experimentals de les quals estan relacionats amb el temari de la docència teòrica de les assignatures Química I i Química II impartides al llarg del primer i segon semestre, respectivament. El text docent inclou annexos amb normes generals i de seguretat, i consideracions sobre la gestió de residus. El manual conté també, en cadascuna de les sessions, una introducció teòrica breu en els diferents apartats per tal de situar l'alumne en el context de les experiències pràctiques que realitzarà i que li servirà de base per obtenir més informació i preparar cada sessió pràctica abans d'anar al laboratori. Els autors d'aquest text docent són químics i pertanyen al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia, per la qual cosa coneixen molt bé les necessitats dels alumnes que han optat pel Grau de Bioquímica, tant pel que fa a la metodologia de treball en un laboratori de química com a la tipologia de les pràctiques més escaients.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)