Probabilitats i estadística

Enero, 31, 2013

Aquest llibre s'adreça tant als alumnes de l'assignatura Probabilitats i Estadística del grau d'Informàtica com a qualsevol estudiant que cursi una assignatura bàsica de probabilitats i d'estadística de titulacions cientificotècniques. L'obra s'estructura en dos blocs: el càlcul de probabilitats i la inferència estadística. En la primera part s'inclouen les nocions bàsiques de probabilitat; les variables aleatòries discretes i absolutament contínues, i una versió del Teorema del Límit Central. En la segona part s'estudia l'estimació per intervals de confiança i es presenten els tests d'hipòtesis més habituals.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)